Home » » *มาแล้ว!!! คำพยากรณ์จากพระโคเสี่ยงทาย ในพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญปี2561 (รายละเอียด)

*มาแล้ว!!! คำพยากรณ์จากพระโคเสี่ยงทาย ในพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญปี2561 (รายละเอียด)

Written By Best Newsth on Sunday, May 13, 2018 | 9:31 PM
***วันนี้ 14 พฤษภาคม 2561 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จเป็นองค์ประธานในงานพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ณ พลับพลาพิธีท้องสนามหลวง ซึ่งมีฤกษ์พิธีไถหว่าน ระหว่างเวลา 08.29 - 09.19 น. โดยมี นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทำหน้าที่พระยาแรกนา เทพีคู่หาบทอง นางสาวพรพิมล ศิริการ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ กรมส่งเสริมการเกษตร, น.ส.นันทวัน สุวรรณสถิตย์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ กรมชลประทาน, เทพีคู่หาบเงิน ได้แก่ น.ส.กันยารัตน์ นาคกูล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ น.ส.ดวงพร งามประดิษฐ์ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กรมวิชาการเกษตร

จากนั้น จูงพระโคเทียมแอก ซึ่งในปีนี้ พระโคมีชื่อว่า พระโคพอ และพระโคเพียง พระยาแรกนาเจิมพระโค และคันไถ จับหางไถแล้วไถดะไปโดยทักษิณาวรรต 3 รอบ ไถแปร 3 รอบ พร้อมหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าว พนักงานประโคมฆ้องชัยเครื่องดุริยางค์ แล้วไถกลบอีก 3 รอบ เพื่อกลบเมล็ดพันธุ์ข้าวลงในดิน หลังจากนั้น พนักงานปลดพระโคออกจากแอก พระยาแรกนา และเทพีกลับไปยังโรงพิธีพราหมณ์ เพื่อเสี่ยงทายของกิน 7 สิ่ง ตั้งเลี้ยงพระโคสำหรับผลการเสี่ยงทายของพระยาแรกนา เนื่องในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปีพุทธศักราช 2561 โหรหลวงได้ให้คำพยากรณ์ว่า พระยาแรกนาเสี่ยงทายผ้าสำหรับนุ่งไปประกอบพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ดังนี้ เสี่ยงผ้าปีนี้หยิบได้ผ้า 6 คืบ พยากรณ์ว่า สำหรับน้ำปีนี้จะน้อย นาในที่ลุ่ม จะได้ผลบริบูรณ์ดี แต่นาในที่ดอนจะเสียหายบ้าง ไม่ได้ผลเต็มที่

การเสี่ยงทายพระโคกินเลี้ยง ปีนี้พระโคกินหญ้า และเหล้า พยากรณ์ว่า น้ำท่าบริบูรณ์พอควร ธัญญาหาร ภักษาหาร บริบูรณ์ การคมนาคมเศรษฐกิจดี.